Personuppgiftspolicy

Vill du veta mer om Dina rättigheter enligt GDPR?

Den nya Dataskyddsförordningen ger dig som enskild person stärkta rättigheter gällande Dina personuppgifter. Nedan listar vi de viktigaste i förhållande till vår verksamhet på Ergohuset Ermi AB. Mer ingående info finner du på www.datainspektionen.se

Du har följande rättigheter och val  

Ditt val

Du har givetvis rätt endast att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem.

Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR):

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.  

Rätt till korrigering (Art. 16 GDPR):

Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.

Rätt till radering (Art 17 GDPR):

Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du återkallar medgivande som vår behandling är baserad på enligt  Art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.  

Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR):

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.

Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR):

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter du har lämnat till oss i ettstrukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätten att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.Obs! Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR):

Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan hävda dina ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss via gdpr@ergonomi.se

Rätt att lämna in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten:

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar om personuppgiftsskydd. Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Se ytterligare kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se